Erişkin Aşılamasının Önemi

Enfeksiyon Hastalıklarından korunmada temiz su kaynaklarının sağlanması, yiyecek ve gıda güvenliği ile hijyen kurallarına uyumun katkısı tartışılmazdır. Bunların yanısıra bazı enfeksiyon hastalıklarından korunmak amacıyla değişik aşılar üretilmiştir ve halen de yeni aşıların üretilmesine devam edilmektedir. Aşılama ile dünya genelinde çok sayıda enfeksiyon hastalığının sıklığı azaltılmış ve hatta bazı hastalıklar sadece ciddi ve planlı uygulanan aşılar sayesinde artık dünya üzerinden tümüyle silinmiştir. Bununla birlikte gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde aşıların genellikle sadece çocukluk döneminde uygulanmaya özgü oldukları şeklinde bir yanlış algı vardır ve erişkinlerin de bazı aşılarla aşılanması gerektiği yaklaşımı henüz yeni yeni gündeme gelmeye başlayan bir kavramdır. Oysa çok sayıda aşının erişkin yaş grubundaki kişilere yapılması gerekli ve yararlıdır. Bunun yanısıra yaşam sürelerinin uzaması nedeniyle toplumda giderek yaşlı nüfusun sayısı artmakta, fakat bu kişilerin daha önce aşılanmış olsalar bile vücutlarında önceden oluşmuş antikorları azaldığı ya da kaybolduğu için tekrar aşılanmaları gerekebilmektedir. Ayrıca günümüzde yaşlı nüfusun gençlik ya da çocukluk dönemlerinde henüz mevcut olmayan bazı yeni aşılar da üretilmiştir ve yaşlılara bu aşıların da uygulanması önerilmektedir. Aşılama doğal olarak bir maliyet getirmekle birlikte aşılanmama nedeniyle hastalığın doğal yolla geçirilmesi ciddi morbidite nedeni olabilmektedir Hastalara uygulanan ayaktan tedavi,tetkik ve ilaç maliyeti, hastaneye yatış maliyeti, işgücü kaybı ve bazen de mortaliteye yol açma nedeniyle yaşanabilen kayıplarla karşılaştırıldığında aşılama için yapılan harcamaların aslında son derece düşük bir maliyete yol açtığı, uzun vadede çok daha fiyat etkin olduğu görülmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından erişkin aşılaması kavramını toplumda yerleştirebilmek amacıyla diğer dünya ülkeleriyle senkronize bir şekilde ilk kez 2007 yılı Nisan ayında “Erişkin Bağışıklama haftası” kapsamında çeşitli etkinlikler başlatılmıştır getirilmiştir ve o tarihten beri her yıl Nisan ayında erişkin aşılaması konusu gündeme getirilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile bazı uzmanlık dernekleri tarafından yapılan ortaklaşa bir çalışma sonucu 2009 yılında ülkemiz için bir “Erişkin Aşı Kılavuzu” oluşturulmuştur. Ancak ülkemizde erişkin aşılaması henüz yeni bir kavram olduğundan bu kılavuz da beklenildiği kadar yaygın kullanım alanı bulamamıştır. Erişkin aşılamasının ülkemizde en yaygın olarak uygulanmakta olduğu sağlık personeli aşılamalarında bile henüz istenen aşılama düzeylerine ulaşılamamıştır. Sağlık çalışanlarının hepatit B bulaşması açısından mesleki olarak yüksek riski olmasına rağmen son yıllarda hepatit B virüs enfeksiyonu açısından tetkiklerinin ve seronegatif olan kişilerin aşılamalarının olması gereken düzeyden geride olduğu gözlenmektedir. Değişen hepatit A virüs (HAV) enfeksiyonu epidemiyolojisi nedeniyle özellikle genç yaştaki sağlık çalışanlarının HAV açısından da tetkiki ve seronegatif kişilerin aşılanmaları ihmal edilmemelidir. Ülkemizde sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun yaptırmama eğiliminde olduğu mevsimsel influenza aşılamaları, seronegatif personelin kızamık kızamıkçık kabakulak ve suçiçeği aşılamaları, daha ileri yaştaki personelin tetanoz aşılamaları da yine ciddi şekilde düzeltici girişimlerde bulunulması gereken başlıca konulardır.

Toplum genelinde ise çeşitli risk gruplarında oldukları halde mevsimsel influenza ve pnömokok aşılarının çoğu kişi tarafından yeterince bilinmediği, tanınmadığı ve bu nedenle uygulanmadığı; özellikle yaşlılarda tetanoz aşılamalarının oldukça yetersiz olduğu; yine orta derecede endemik bir ülke olmamız nedeniyle tetkik yapılıp seronegatif olduğu saptanan kişilerin hepatit B için aşılanması gerektiği halde bu uygulamanın da oldukça yetersiz olduğu bilinmekte olup bu konular, erişkin aşılamasında öncelikle ilgilenilmesi gereken konular olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca değişik nedenlerle erişkinlere uygulanmasında yarar olan farklı aşılar da mevcuttur ancak bu aşıların da toplumdaki bireyler tarafından bilinirlikleri son derece düşüktür. Bu nedenle gerek sağlık çalışanları ve gerekse halkı kapsayacak şekilde tüm toplum geneline yönelik olarak erişkin aşılamasına yönelik bilgilendirme ve eğitim ağırlıklı aktivitelerin yoğunlaştırılması, erişkin aşılaması kavramının topluma benimsetilmesi; bunu takiben gerekli erişkin aşılarının uygulamasının yaygınlaştırılması son derece yararlı olacaktır. Görüldüğü gibi ülkemiz koşullarında erişkin aşılaması açısından katedilmesi gereken uzunca bir yol vardır. “ERİŞKİN AŞI DERNEĞİ”nin kuruluş amacı; gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumdaki bireylerin erişkin yaş grubunda yapılması gereken aşılar hakkında farkındalık geliştirmelerini ve bilgilenmelerini, mevcut bilgilerini güncellemelerini sağlamak; sağlık çalışanlarına ve topluma yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapmak; bu konularla ilgili toplantı,seminer,sempozyum,konferans ve kongre şeklinde toplantılar düzenlemek; broşür,afiş, ilan ve benzeri görsel malzemelerle daha fazla kişiye ulaşabilmek; yine benzer şekilde yazılı ve görsel medyadan bu anlamda destek alarak daha geniş kitlelere ulaşmak; benzer aktivitelerde bulunan ve/veya özellikle erişkinlere yönelik olarak çalışan başta Aile hekimleri ve toplum sağlığı hekimleri olmak üzere çeşitli alanlarda çalışan hekimlerle, ilgili uzmanlık dernekleriyle ve sosyal kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklaşa eğitsel ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek; erişkin yaş grubunda görülebilecek aşıyla korunabilen hastalıklarla ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar (anket, prevalansçalışmaları,serolojik çalışmalar vb) gerçekleştirmek ve elde edilen verileri sağlık çalışanları, toplum ve yetkililerle paylaşarak daha sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Aslında ülkemizde bazı kurumlar bu eksikliği hissedip erişkin aşılamaları ile ilgili olarak değişik çalışmalar ve aktiviteler gerçekleştirmektedir. Ancak yapılan aktiviteler genellikle lokal olarak sınırlı kaldığından ülke genelinde bir hareket oluşturulması güç olmakta ve yapılan bağımsız çalışmalardan ve elde edilen verilerden diğer merkezlerin çoğunlukla haberleri olmamaktadır. Erişkin Aşı Derneği olarak öncelikli amacımız; oldukça geniş olan erişkin aşılaması ile ilgili hemen her konunun yer alacağı, birçok bilgiye çok rahat ulaşılabilmenin mümkün olacağı, konuyla ilgili kişilerin rahatça bilgi ve deneyimlerini paylaşıp tartışabileceği ve bu alandaki yeniliklerden hemen haberdar olabilecekleri bir dernek olarak çalışmak ve bu amaçlara hizmet eden bir web sayfası oluşturmaktır. Bu arzumuzu ve amacımızı hep birlikte sizlerin destekleriyle gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle her türlü destek, aktif katılım, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz.

Sloganımız ve hedefimiz “Erişkinler de Aşılanır” olsun, aşılanması gereken hiçbir erişkin aşısız kalmasın...

Saygılarımızla, aramıza hoşgeldiniz...

© Her hakkı Erişkin Aşı Derneği’ne aittir.